Tesfu Goshu

He is an ugly guy … but is firend is beautiful.